Privacyverklaring

Privacyverklaring T.T.V. REFLEX en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 1-1-2019

T.T.V. REFLEX hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. T.T.V. REFLEX houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Geen persoonsgegevens zullen verwerken die door de wet zijn gekwalificeerd als “bijzondere persoonsgegevens” zoals BSN-nummer; kopie legitimatie; etnische afkomst; geloofs- of politieke overtuigingen.
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.
  • Geen foto’s zullen publiceren op sociale media (facebook, website, instagram etc.) en in week- of dagbladen waarop jij herkenbaar in beeld bent zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Als T.T.V. REFLEX zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wenst op te nemen dan kan dit via onze contactpersoon waarvan de contactgegevens hieronder volgen:

J.T. (Jan) Jolink, voorzitter, mobiel: 06-31509677 of email: jjolink19521@kpnmail.nl